นโยบายด้านสังคมและจริยธรรม

บริษัทโกลเด้นไพรซ์แคนนิ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทยในด้านการแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องคุณภาพสูง อาทิ ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีนและผลิตภัณฑ์เสริมคุณค่าทางอาหารอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในแง่ของคุณภาพและตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน บริษัทรับรองว่าพนักงานทุกคนที่ทำงานในบริษัท ต้องรับทราบถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สิทธิเสรีภาพของพนักงาน การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม บริษัทได้กำหนดนโยบายและสื่อสารนโยบายนี้กับพนักงานทุกคนเพื่อรับทราบการจัดการแรงงานและความปลอดภัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. บริษัทปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของ BSCI ทั้งหมด

2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศด้วยกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้จะต้องมีการสื่อสารและดำเนินการภายในบริษัท เช่นการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองแรงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกฎหมายแรงงานในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

3. บริษัทจะตรวจสอบและปรับนโยบายเพื่อปรับปรุงให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎระเบียบและข้อบังคับ นโยบายเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณของบริษัท คำแนะนำในการทำงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทต้องควบคุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายทั้งหมดจะถูกเก็บและบันทึกไว้ โดยนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการบำรุงรักษาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับพนักงานทุกคนในทุกแผนกรวม ถึงทีมผู้บริหารระดับสูง ทีมผู้ปฏิบัติงาน (ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว) และตัวแทนอื่นๆ ของบริษัท

5. บริษัทสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยความเหมาะสมหากมีการร้องขอ

6. บริษัทพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโดยรวมและดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม

7. บริษัทรักษาความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเทคนิคการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

9. บริษัทรับรองว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัยและสะอาด บริษัทปรับปรุงและปกป้องพนักงานอย่างต่อเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เคมี ฯลฯ) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงขั้นพื้นฐานในทุกระดับปฏิบัติการ

เพิ่มเติม

10. บริษัทจะทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

11. บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อพื้นที่ใกล้เคียงและให้ความช่วยเหลือหากชุมชนต้องการ บริษัทจะพยายามใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่มีต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12. บริษัทจะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆ รวมถึงการให้ของขวัญ / ของที่ระลึกภายในบริษัท

13. บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งสหภาพในลักษณะที่เป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย บริษัทรับรองว่าพนักงานจะได้รับการอำนวยความสะดวกหากพวกเขาต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังทีมผู้บริหารในกรณีที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานเนื่องจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและไม่ขัดขวางตัวแทนของแรงงานจากการเข้าถึงแรงงานในที่ทำงานหรือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา

14. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนรับทราบถึงระบบค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆและจรรยาบรรณโดยขอให้พนักงานแสดงลายเซ็นเพื่อเป็นการรับทราบในแบบฟอร์มผู้สมัคร พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างดีและจะไม่รับผิดต่อการลงโทษทางวินัยหรือการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมในสถานที่ทำงาน

15. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติในแง่ของการจ้างงาน ค่าตอบแทน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง โดยพิจารณาจากเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ วรรณะ การเกิด ภูมิหลังทางสังคม ความพิการ เชื้อชาติ และสัญชาติของประเทศสมาชิกในสหภาพ หรือองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ความคิดเห็นทางการเมือง ค่านิยมทางเพศ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว สถานภาพสมรส โรค หรือเงื่อนไขอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติ

16. บริษัทตกลงที่จะรักษาตัวตนของบุคคลไว้เป็นความลับและรักษาความไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ที่ร้องเรียนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. บริษัทและทีมผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัด

18. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานทุกประเภท ไม่ว่าาจะเป็นการผูกมัดแรงงาน การค้ามนุษย์ และไม่จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

19. หากมีการตรวจสอบเกิดขึ้น (มีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า) เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายนี้ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่ถูกตรวจสอบตามที่กำหนดเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยในการ ตรวจสอบว่าเข้าใจนโยบายกระบวนการดำเนินการและกฎระเบียบที่ช่วยให้บริษัทมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการคุณภาพ

เพิ่มเติม